سپاس

بار الها

صبر ایمان وآرامش چیزی است که همیشه و در همه حال از تو طلب میکنم

واین بار نیز

به خاطر همه نعماتت که بعضا فراموششان میکنم تو را سپاس میگویم

ای تنها امیدم

/ 0 نظر / 22 بازدید